stpiusx.be | stpiex.be Contact
Printheader
zaterdag 25 oktober 2014 - Onze Moeder de H. Kerk vraagt in de maand november onze aandacht voor de zielen van de overleden gelovigen die nog loutering nodig hebben, voordat ze in de hemel voor het aangezicht van God toegelaten kunnen worden. Het zijn de zielen van de mensen die tijdens hun leven op aarde te weinig berouw hadden over hun dagelijkse zonden, en voor hun zonden te weinig boete op zich hebben genomen. Hun zware schuld is wel al vergeven, omdat ze hierover berouw hebben getoond. De loutering van het vagevuur moeten zij ondergaan, daar kunnen ze zelf geen verandering in brengen, omdat hun tijd van verdiensten voorbij is. Wij echter kunnen hun loutering bespoedigen door, zoals de Kerk ons aanspoort, voor hen te bidden, een volle aflaat te verdienen en het H. Misoffer op te dragen. De Kerk moedigt ons in november tot kerkhofbezoek en gebed aan door de beloning met een volle aflaat toepasbaar op de zielen in het vagevuur. Zie op de volgende bladzijde de vereisten voor de dagen van 1 t/m 8 november, die werkelijk niet boven onze macht liggen. Komen we in actie! Een volle aflaat voor een ziel in het vagevuur betekent kwijtschelding van al haar tijdelijke straffen, met andere woorden het aantrekken van het bruiloftskleed! Zou die ziel niet uw voorspreker willen zijn?! Zijn we toch slim in Gods heilseconomie! Maar bovenal vol liefde, want moeten wij niet uit wederliefde tegenover Christus willen helpen in het verlossingswerk! Lees verder
woensdag 15 oktober 2014 - Aan het begin van deze oktobermaand wil ik u de oproep van de H. Maagd Maria tot het rozenkransgebed in herinnering brengen. Willen wij bekeringen zien, willen we vrede in de wereld, bid het rozenhoedje in uw gezin! De Kerk verleent een volle aflaat voor het gezamenlijk bidden van het rozenhoedje! Wanneer u samen bid, laat het gebed dan mooi zijn, niet te langzaam, maar ook niet in een sneltreinvaart. Als iedereen daarbij de leestekens in het Onze Vader en het Weesgegroet respecteert, gaat het al een stuk beter. Het gebed moet stichtend zijn, rustgevend, zodat men inderdaad de geheimen kan over-wegen. Laat het een verademing zijn! Het gezamenlijk gebed moet aantrekke-lijk werken en niet afstotend zijn. Laat het werkelijk een gebed ter ere Gods en ter ere van Maria zijn. Lees verder
zondag 09 maart 2014 - Foto's van Vormsel op 9 maart 2014 te Leiden. Lees verder
zondag 21 juli 2013 -

Verklaring bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de bisschopswijdingen (30 juni 1988 – 27 juni 2013)

Bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de wijdingen, willen de bisschoppen van de Priesterbroederschap St. Pius X plechtig hun dankbaarheid tot uitdrukking brengen aan Mgr. Marcel Lefebvre en aan Mgr. Antonio de Castro Mayer voor de heldhaftige daad die zij niet gevreesd hebben te stellen op 30 juni 1988. Meer in het bijzonder willen zij hun kinderlijke erkentelijkheid uiten aan hun vereerde stichter, die na zoveel jaren in dienst van de Kerk en van de paus, voor het behoud van het geloof en van het katholieke priesterschap, niet heeft geaarzeld om de onrechtvaardige beschuldiging van ongehoorzaamheid te ondergaan. Lees verder

zaterdag 16 maart 2013 - Mededeling van het Algemeen Huis van de Priesterbroederschap Sint-Pius X ter gelegenheid van de keuze van Paus Franciscus. Met de aankondiging van de pauskeuze bidt de Priesterbroederschap Sint-Pius X dat God Paus Franciscus overvloedige genade schenke, nodig voor zijn zware taak. Moge de nieuwe Paus, bijgestaan door de goddelijke Voorzienigheid, “zijn broeders bevestigen in het Geloof”. Moge de woorden uitgesproken door Sint-Pius X in het begin van zijn pontificaat door hem met hetzelfde gezag herhaald worden: “Dat we niets anders willen zijn, en dat we met Gods hulp voor de menselijke maatschappij ook niets anders zullen zijn dan de bedienaar van God, met wiens gezag we zijn bekleed. Gods belangen zijn onze belangen, en het staat bij ons vast: daaraan zullen we al onze krachten, ja ons leven wijden”. Lees verder
zaterdag 02 maart 2013 - Vaticaan m.b.t. ultimatum Priesterbroederschap St. Pius X Lees verder
donderdag 28 februari 2013 - Mededeling van de Priesterbroederschap St. Pius X m.b.t. het aftreden paus Benedictus XVI Lees verder
zondag 05 februari 2012 - Priesterbroederschap St.-Pius X keurt opvoering Chassé Theater Breda af.   Lees verder
vrijdag 27 november 2009 -

Priesterbroederschap Sint Pius X viert dit jaar 25 jaar werkzaamheid in Nederland. Lees verder

dinsdag 03 november 2009 - Interview met Mgr. Fellay: op 31 juli afgenomen in Menzingen (Zug, Zwitserland), door Apcom (Italiaans persagentschap, partner van Associated Press) Lees verder
dinsdag 07 juli 2009 - Het magazin "FOCUS" meldde in een Online-bericht, dat bisschop Ludwig Müller bij gelegenheid van de priesterwijdingen in Zaitzkofen zware druk op gelovigen heeft uitgeoefend. Lees verder
dinsdag 07 juli 2009 -

Verklaring van de regens van het seminarie in Zaitzkofen, voorafgaand aan de priesterwijdingen op zaterdag 27 juni 2009, waarbij een groot aantal gelovigen aanwezig was. Lees verder

dinsdag 16 juni 2009 - Persbericht van de Regens van het Priesterseminarie Herz-Jesu in Zaitzkofen (D) over de priesterwijdingen. Lees verder
dinsdag 16 juni 2009 - De Congregatie van het Geloof neemt gesprekken met de Piusbroederschap over. Lees verder
woensdag 29 april 2009 -

Aartsbisschop Zollitsch loochent openbaar een dogma van de Kerk. Komt het tot een herroeping? Lees verder