stpiusx.be | stpiex.be Contact
Printheader
woensdag 29 april 2015 - "Toen ik te Lyon was, wilde ik de zo bekende Pastoor van Ars bezoeken, die toen nog leefde. Ik schreef hem een brief, waarin ik hem verzocht, mij een bezoek te willen toestaan en te willen bidden voor de ziel van mijn arme man, die plotseling, zonder de HH. Sacramenten, gestorven was. Dat was alles! Nauwelijks was ik te Ars aangekomen en bij Pastoor Vianney toegelaten, of hij zei mij: ‘Wees niet zo bedroefd Mevrouw! Hebt u dan de bloemen vergeten, die bloemen op iedere zondag van mei?’ Het is mij onmogelijk, mijn verwondering uit te drukken, toen ik de Pastoor zo hoorde spreken. Ik had aan niemand iets van die bloemen gezegd, en de heilige Priester kon het alleen weten door een openbaring van God." Lees verder
dinsdag 24 maart 2015 - Vele moderne katholieke mensen - en ook andere - menen dat God alleen barmhartigheid is. Maar wat een dwaling is dat! Zij hebben dus blijkbaar geen kennis van de H. Schrift. Sodoma en Gomorra (Gen. 19) zijn niet alleen van de aarde, maar ook uit hun geheugen gewist. Zo tast men de volmaaktheden van God aan. Men degradeert Hem tot een soort “suikeroom” die alles maar goed vindt. Het is net zo veel dwaling als God te zien als een onbarmhartige Rech-ter, zoals de Calvinisten doen. Daarentegen zegt de H. Augustinus: “Bij God heft de barmhartigheid niet de rechtvaardigheid en de rechtvaardigheid niet de barmhartigheid op”. (in Ps. 142,8) (37:186) “Wij hebben een goede en grote Heer, die de zonden van de boetvaardigen wil en kan genezen, maar die het even goed over zich verkrijgt, verstokte zondaren te verderven.” (de fide et op. 1,22,41) (40:223) Lees verder
zondag 01 maart 2015 - Er is niets flauwer dan te spreken over de “Veertigdagentijd” in plaats van over de Vastentijd! Wanneer iemand met zijn werkgever zijn verlofdagen plant, zal hij zeker niet spreken over “mijn Vierentwintigdagentijd”! Welnee, hij spreekt over hetgeen het gaat: zijn verlofdagen, zijn vakantie! In de R.K. Traditie spreken we nog gewoon over de Vasten, en weten we wat te doen is! De Vasten is een tijd van gebed, goede werken en boete; maar we denken vooral in eerste instantie aan lichamelijke boete. Lees verder
zondag 01 februari 2015 -
Wanneer men van de Stille Omgang spreekt, dan bedoelt men die merkwaardige bidprocessie, die ook nu nog ieder jaar na de 15e maart in de nacht van zaterdag op zondag, zonder luidruchtigheid en uiterlijk vertoon, door Amsterdam trekt en waaraan duizenden mensen uit heel Nederland deelnemen. Hoe die Stille Omgang is gegroeid, vormt eveneens een wonderlijk verhaal.
Lees verder
donderdag 29 januari 2015 - Het licht van Christus onze Heer is ook over de heidenen in Europa opgegaan en heeft er beschaving gebracht. Nu echter zijn wij getuigen van een diabolische chaos in de Europese samenleving. De oorzaak ligt niet in de massa mensen op ons continent, maar in een minderheid, laten we zeggen een relatief kleine groep van ‘ultraliberalisten’ (atheisten) tot ‘godhaters’ toe, die door hun gedrevenheid, kapitaal en zorgvuldige opvolging van generatie op generatie de massa hebben weten te beïnvloeden, liberaal te maken, te ‘ontkerkelijken’ en zelfs te ‘ontchristelijken’. De meeste van de huidige media zijn een duchtig instrument in hun handen om heel direct op de massa te kunnen inwerken. Lees verder
donderdag 29 januari 2015 - Allereerst wil ik graag, ook namens Pater Huysegems, een Zalig Nieuwjaar wensen aan allen, die wij nog niet persoonlijk de hand hebben kunnen drukken! Verder een ieder van u nog eens danken voor al uw goede wensen, die we in welke vorm dan ook, mochten ontvangen! Dank voor uw ondersteuning, zij het financieel of zij het door medewerking in onze huizen! Het Kerstfeest werd mede hierdoor opgeluisterd! Als laatste een woord van dank voor uw opkomst tijdens de feestdagen! Lees verder
donderdag 29 januari 2015 - De Advent is begonnen! In deze voorbereidingstijd op het geboortefeest van onze Verlosser lijkt het me verrijkend volgend onderwerp te overwegen: de relatie van de ziel met God - een vriendschap. De Zwitserse Pater H. Mörgeli van de Priesterbroederschap St. Pius X heeft tijdens de Geestelijke Oefeningen van de H. Ignatius eind november dit jaar in Enney (CH) de deelnemers gewezen op dit thema dat van groot belang is voor het christelijk leven. Bovendien heeft hij het in oktober de jeugd, ja juist de jeugd, van de Katholieke Jeugdbeweging (KJB) in Fribourg (CH) uiteengezet. Echter, niet alleen voor de jeugd (in jaren) is dit belangrijk om te weten, maar voor u allen, die in de geest graag jong wilt blijven! Vandaar tracht u toch ook zoveel mogelijk aan de H. Mis deel te nemen en mee op te gaan naar het altaar van God die uw jeugd verblijdt! Lees verder
zaterdag 25 oktober 2014 - Onze Moeder de H. Kerk vraagt in de maand november onze aandacht voor de zielen van de overleden gelovigen die nog loutering nodig hebben, voordat ze in de hemel voor het aangezicht van God toegelaten kunnen worden. Het zijn de zielen van de mensen die tijdens hun leven op aarde te weinig berouw hadden over hun dagelijkse zonden, en voor hun zonden te weinig boete op zich hebben genomen. Hun zware schuld is wel al vergeven, omdat ze hierover berouw hebben getoond. De loutering van het vagevuur moeten zij ondergaan, daar kunnen ze zelf geen verandering in brengen, omdat hun tijd van verdiensten voorbij is. Wij echter kunnen hun loutering bespoedigen door, zoals de Kerk ons aanspoort, voor hen te bidden, een volle aflaat te verdienen en het H. Misoffer op te dragen. De Kerk moedigt ons in november tot kerkhofbezoek en gebed aan door de beloning met een volle aflaat toepasbaar op de zielen in het vagevuur. Zie op de volgende bladzijde de vereisten voor de dagen van 1 t/m 8 november, die werkelijk niet boven onze macht liggen. Komen we in actie! Een volle aflaat voor een ziel in het vagevuur betekent kwijtschelding van al haar tijdelijke straffen, met andere woorden het aantrekken van het bruiloftskleed! Zou die ziel niet uw voorspreker willen zijn?! Zijn we toch slim in Gods heilseconomie! Maar bovenal vol liefde, want moeten wij niet uit wederliefde tegenover Christus willen helpen in het verlossingswerk! Lees verder
woensdag 15 oktober 2014 - Aan het begin van deze oktobermaand wil ik u de oproep van de H. Maagd Maria tot het rozenkransgebed in herinnering brengen. Willen wij bekeringen zien, willen we vrede in de wereld, bid het rozenhoedje in uw gezin! De Kerk verleent een volle aflaat voor het gezamenlijk bidden van het rozenhoedje! Wanneer u samen bid, laat het gebed dan mooi zijn, niet te langzaam, maar ook niet in een sneltreinvaart. Als iedereen daarbij de leestekens in het Onze Vader en het Weesgegroet respecteert, gaat het al een stuk beter. Het gebed moet stichtend zijn, rustgevend, zodat men inderdaad de geheimen kan over-wegen. Laat het een verademing zijn! Het gezamenlijk gebed moet aantrekke-lijk werken en niet afstotend zijn. Laat het werkelijk een gebed ter ere Gods en ter ere van Maria zijn. Lees verder
zondag 09 maart 2014 - Foto's van Vormsel op 9 maart 2014 te Leiden. Lees verder
zondag 21 juli 2013 -

Verklaring bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de bisschopswijdingen (30 juni 1988 – 27 juni 2013)

Bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de wijdingen, willen de bisschoppen van de Priesterbroederschap St. Pius X plechtig hun dankbaarheid tot uitdrukking brengen aan Mgr. Marcel Lefebvre en aan Mgr. Antonio de Castro Mayer voor de heldhaftige daad die zij niet gevreesd hebben te stellen op 30 juni 1988. Meer in het bijzonder willen zij hun kinderlijke erkentelijkheid uiten aan hun vereerde stichter, die na zoveel jaren in dienst van de Kerk en van de paus, voor het behoud van het geloof en van het katholieke priesterschap, niet heeft geaarzeld om de onrechtvaardige beschuldiging van ongehoorzaamheid te ondergaan. Lees verder

zaterdag 16 maart 2013 - Mededeling van het Algemeen Huis van de Priesterbroederschap Sint-Pius X ter gelegenheid van de keuze van Paus Franciscus. Met de aankondiging van de pauskeuze bidt de Priesterbroederschap Sint-Pius X dat God Paus Franciscus overvloedige genade schenke, nodig voor zijn zware taak. Moge de nieuwe Paus, bijgestaan door de goddelijke Voorzienigheid, “zijn broeders bevestigen in het Geloof”. Moge de woorden uitgesproken door Sint-Pius X in het begin van zijn pontificaat door hem met hetzelfde gezag herhaald worden: “Dat we niets anders willen zijn, en dat we met Gods hulp voor de menselijke maatschappij ook niets anders zullen zijn dan de bedienaar van God, met wiens gezag we zijn bekleed. Gods belangen zijn onze belangen, en het staat bij ons vast: daaraan zullen we al onze krachten, ja ons leven wijden”. Lees verder
zaterdag 02 maart 2013 - Vaticaan m.b.t. ultimatum Priesterbroederschap St. Pius X Lees verder
donderdag 28 februari 2013 - Mededeling van de Priesterbroederschap St. Pius X m.b.t. het aftreden paus Benedictus XVI Lees verder
zondag 05 februari 2012 - Priesterbroederschap St.-Pius X keurt opvoering Chassé Theater Breda af.   Lees verder